Lotino logo
Lotino
menu
Lotino logo
Lotino
Polski
English
Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Lotino

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 2024-01-01.

Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – serwis internetowych "Lotino", działających pod adresem https://lotino.app
 • Usługodawca – firma "Krzysztof Piaskowy" z adresem: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. limanowski, gm. Słopnice, miejsc. Słopnice, nr 3, 34-615, NIP: 7372241034
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Restaurator - Usługobiorca posiadający w systemie konto pozwalające rejestrować płatności za pośrednicstwem systemu Lotino.
 • Klient restauracji - Usługobiorca skłądający zamówienie w restauracji Restauratora, w której dostępny jest system Lotino.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Profil restauracji - wirtualna wizytówka restauracji zawierająca publicznie ostępne informacje dotyczące restauracji, wprowadzone do systemu przez Restauratora.

Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Restauratora na Profilu restauracji.
 • Restaurator bierze pełną odpowiedzialność za dane publikowane na Profilu restauracji oraz deklaruje, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści na Profilu restauracji.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 • Każdy Usługobiorca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu Lotino, do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie z systemu Lotino jest jednoznaczne z zakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 • Serwis Lotino nie zajmuje się sprzedarzą towarów/usług oferowanych przez Restauratora, a jedynie dostarczaniem usług opisanych w paragrafie “Funkcjonowanie systemu”

Dane właściciela systemu

 • firma "Krzysztof Piaskowy"
 • adres: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. limanowski, gm. Słopnice, miejsc. Słopnice, nr 3, 34-615
 • NIP: 7372241034
 • email: contact@lotino.com

Funkcjonowanie systemu

 • Serwis Lotino dostarcza funkcjonalności przeznaczone zarówno dla Restauratorów jak i Klientów restauracji.
 • Klient restauracji ma dostęp w serwisie Lotino do publicznych funkcjonalności takich jak:
  • Strona informacyjna dostępna pod adresem https://lotino.app/
  • Menu wybranej restauracji, w którym znajdują się informacje na temat dostępnych produktów w restauracji. Informacje te zarządzane są przez Restauratora.
  • Profil restauracji, w którym znajdują się informacje na temat restauracji Restauratora. Informacje te zarządzane są przez Restauratora.
  • Panel płatności, udostępniający możliwość zapłaty za złożone zamówienie przez Klienta restauracji u danego Restauratora. Po opłaceniu kwoty widniejącej w systemie przez Klienta restauracji, zrealizowana płatność zostanie przetransferowana do Restauratora. Restaurator odpowiada za poprawność wprowadzonej kwoty zamówienia.
 • Restaurator po zarejestrowaniu w systemie posiada dostęp do nie publicznych funkcjonalności, takich jak panel zarządzania restauracją, pozwalajacy na zarządzanie informacjami o restauracji oraz zamówieniach.
 • W celu zarejestrowania w systemie, Restaurator powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres email podany w Regulaminie.
 • Korzystanie z systemu jest bezpłatne dla Klientów restauracji.
 • System Lotino pobiera prowizję od Restauratora od każdej obsłużonej tranzakcji w wysokości około 0.1% wartości tranzakcji. Dokładna kwota prowizji jest ustalana z Restauratorem i zależy od ilości występujących tranzakcji.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności w serwisie Lotino to:
  • Karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro udostępniane przez ApplePay/GooglePay
  • Blik

Odpowiedzialności i prawa

 • Serwis internetowy [nazwa serwisu] nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niedostępność serwisu z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od serwisu,
  • ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu lub jego zawartości,
  • treści udostępniane przez użytkowników lub zewnętrzne strony internetowe, do których serwis może prowadzić linkami,
  • utratę danych, uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania użytkownika w wyniku korzystania z serwisu,
  • szkody wynikłe z działań osób trzecich, w tym nieuprawnionego dostępu do danych lub ich zmiany,
  • jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub następcze wynikłe z korzystania z serwisu lub jego zawartości.
 • Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje ryzyko związane z jego używaniem i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z naruszenia regulaminu lub prawa.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymywania rzetelnych i klarownych informacji na temat oferowanych usług oraz warunków korzystania z serwisu.
 • Użytkownik ma prawo do ochrony swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • Użytkownik ma prawo do zgłaszania ewentualnych uwag, zastrzeżeń, reklamacji lub wniosków dotyczących funkcjonowania serwisu oraz do otrzymywania odpowiedzi w rozsądnym terminie.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu bez obawy przed atakami ze strony osób trzecich oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem serwisu.
 • Użytkownik ma prawo do skorzystania z pomocy technicznej w przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z serwisu.
 • Użytkownik ma prawo do świadomego i dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki techniczne korzystania z serwisu

 • Aby skorzystać z usług Lotino, konieczne jest posiadanie dostępu do Internetu.
 • Usługi serwisu internetowego Lotino są dostępne dla użytkowników posiadających aktualne wersje systemów operacyjnych Microsoft Windows i MacOS X. Warunkiem koniecznym jest, aby komputer użytkownika spełniał wymagania tych systemów operacyjnych oraz posiadał połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 700 kilobitów na sekundę. Usługi są kompatybilne z bieżącymi wersjami przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari oraz Google Chrome. Użytkownicy korzystający ze starszych wersji przeglądarek i systemów operacyjnych mogą napotkać problemy z poprawnym działaniem serwisu Lotino, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Aby wyświetlić pełną treść serwisu Lotino, konieczne jest włączenie obsługi plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej. Zaleca się, aby użytkownicy sprawdzili, czy ich sprzęt komputerowy spełnia wymagania techniczne określone w niniejszym Regulaminie przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Lotino.

Zawarcie umowy

 • Klient restauracji - zawiara umowę w momencie otwarcia strony internetowej serwisu Lotino.
 • Restaurator - zawiera umowę w momencie rejestrakcji konta w systemie Lotino lub na zasadach Klienta restauracji od momentu otwarcia strony internetowej serwisu Lotino.

Odstapienie od umowy

 • Klient restauracji - w celu realizacji prawa odstąpienia powinien opuścić stronę internetową serwisu Lotino.
 • Restaurator - ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług serwisu Lotino bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu Lotino lub od momentu rejestracji w serwisie Lotino. Restaurator może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór w Załączniku nr 1), mailowo na adres: contact@lotino.com lub pisemnie na adres Usługodawcy podany w Regulaminie.

Reklamacje

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@lotino.com
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • Usługodawca ma prawo przekierować podanie reklamacyjne do Restauratora jeśli reklamacja nie dotyczy działalności Serwisu samego w sobie, a usług świadczonych przez Restauratora.

Polityka prywatnosci i przetwarzanie danych osobowych

Dokument opisujący politykę prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dostępny jest pod adresem: https://lotino.app/pl/polityka-pytwatnosci

Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie, w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców przez zamieszczenie informacji w serwisie Lotino o obowiązującej dacie nowego regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą, a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 • Usługobiorca ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek można pobrać na stronie internetowej. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: contact@lotino.com

Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od Umowy

Do: Krzysztof Piaskowy

Adres: Słopnice, nr 3, 34-615

lub drogą mailową na adres: contact@lotino.com

Przykładowa treść wiadomości:

Niniejszym informuję o moim zamiarze odstąpienia od umowy świadczenia usług serwisu internetowego Lotino.

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres zamieszkania konsumenta:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji wysyłanej tradycyjną pocztą, w formie papierowej).

Kontakt
Pisz do nas śmiało - chętnie pomożemy!
Wyślij
Informacje kontaktowe
location_on
Kraków, Polska
badge
NIP: 7372241034
FacebookTwitterInstagramYoutube
© 2024 Lotino. All rights reserved.